Naša spolupráca s Technickou Univerzitou vo Zvolene

Naša spolupráca s Technickou Univerzitou vo Zvolene

Dňa 6. októbra 2022 sme navštívili Technickú univerzitu vo Zvolene. Za účasti dekana Lesníckej fakulty prof. Ing. Mareka Fabriku, PhD. a prodekana doc. Daniela Halaja, PhD. sme odovzdali študentom sponzorský dar vo forme vábničiek. Tieto vábničky budú pomáhať študentom pri ich vzdelávaní a budú slúžiť ako edukačné pomôcky na kurze vábenia zveri.

Ako vznikla táto myšlienka?

Vznikla spontánne pri rozhovoroch s reprezentantmi na vábničiarskych súťažiach a so samotnými študentami na univerzite. Pri tejto podpore sme vychádzali hlavne z našej firemnej ideológie a  posolstva, ktoré máme aj v našom samotnom motte: „Lovtek …osobný poradca poľovníka“. Sme poradcami pre tých, ktorí to potrebujú, pre poľovníkov ale aj pre milovníkov prírody. Snažíme sa prinášať našim priateľom, poľovníkom a zákazníkom pridanú hodnotu vo forme poradenstva, cenných rád od odborníkov na konkrétnu problematiku v poľovníctve a taktiež publikujeme rôzne odborné články a edukačné videá. Spolupracujeme s tými najlepšími z najlepších v danom obore.

Problematike vábenia zveri sa venujeme už dlhé roky spolu s Ing. Alojzom Kaššákom, s ktorým publikujeme rôzne náučne videá pre širokú verejnosť. Tieto materiály jednak pomáhajú študentom a začiatočníkom vo vábení a napomáhajú sa zorientovať v danej problematike, na druhej strane sa snažíme aj zatraktívniť záujem skúsených poľovníkov o toto odvetvie poľovníctva. Takýmto spôsobom sa snažíme dostať do povedomia vábenie zveri na Slovensku.

Vábenie je umenie, ktoré treba rozvíjať…

Sami sa nielen aktívne podieľame na vývoji vlastných jedinečných vábničiek na vábenie zveri, ale disponujeme aj najväčším výberom vábničiek na Slovensku. Taktiež podporujeme rôzne vábničiarske súťaže na regionálnej, celoslovenskej aj na medzinárodnej úrovni. Takto sa snažíme mladých poľovníkov motivovať a dostať do popredia ich záujmu práve vábenie zveri. Na tomto pevnom základe vznikol náš projekt: Lovtek – škola vábenia s Ing. Alojzom Kaššákom. Tu sa snažíme poukázať na základy vábenia a správne používanie rôznych vábničiek.


Naša spolupráca s Technickou Univerzitou vo Zvolene

O toto umenie je veľký záujem medzi širokou poľovníckou aj nepoľovníckou verejnosťou. Naším cieľom a poslaním je šírenie dobrého vábničiarskeho mena a taktiež chceme šíriť pozitívnu osvetu medzi širokou verejnosťou. Sme veľmi radi, že môžeme aj takýmto spôsobom podporovať mladých študentov a našu budúcu generáciu poľovníkov. Dúfame, že tieto pomôcky študentom pomôžu pri výučbe a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Študenti TUZVO na krúžku vábenia zveri

Lesu a Lovu Zdar!

LOVTEK