VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI LOVTEK S.R.O.

(ĎALEJ AJ LEN „VOP“)

I. Základné ustanovenia, definícia pojmov
Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, spoločnosťou LOVTEK s.r.o., so sídlom Slatinská 1705/248, 018 61 Beluša, IČO: 36534153, DIČ: 2020146337, IČ DPH: SK2020146337, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v odd: Sro, vo vložke: 12450/R ako predávajúcim (ďalej aj len „predávajúci“ alebo „LOVTEK“) na strane jednej a kupujúcim na strane druhej, pričom kupujúci môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetového obchodu (e-shopu) alebo prostredníctvom elektronickej pošty (emailom) a takto nakupovaný tovar alebo služby využíva pre seba alebo na svoju ďalšiu podnikateľskú činnosť. Kupujúcim môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ.

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri (OR), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež na účely týchto VOP a s tým súvisiacich právnych vzťahov rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov a súhlasí s tým. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim- podnikateľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ObZ), ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim- spotrebiteľom , výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na stránke www.lovtek.sk, v aktuálnom katalógu produktov predávajúceho alebo v jeho cenníku.

Elektronickou objednávkou sa rozumie zvolenie si produktu v eshope formou výberu do košíka a vyplnenie kompletných informácií, ktoré je potrebné pre riadnu fakturáciu a následné potvrdenie objednávky a obchodných podmienok alebo zaslanie emailu predávajúcemu obsahujúceho informácie o druhu a množstve produktu s fakturačnými údajmi kupujúceho. Pokiaľ je kupujúci už registrovaný v systéme nie je nutné opäť vypĺňať fakturačné údaje.

Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky svoje osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Tieto údaje sa predávajúci zaväzuje použiť len pre účel vybavenia objednávky a komunikácie so zákazníkom. V prípade neposkytnutia úplných a pravdivých údajov si predávajúci vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a tieto bez výhrady akceptuje. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito VOP, ktoré sú pre obe strany záväzné. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v záväznej objednávke a ani vo VOP sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov, v prípade kupujúcich- spotrebiteľov ide o Občiansky zákonník(zákon č. 40/1964 Zb.) a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v prípade kupujúcich- podnikateľov ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení účinnom v čase vzniku právneho vzťahu.

II. Sortiment tovaru
Internetový obchod www.lovtek.sk ponúka lovecký a outdoorový tovar, doplnky a vybavenie pre offroad.

III. Kúpna zmluva
1. Objednávky

Predávajúci ponúka kupujúcemu možnosť nákupu priamo z domova, kde môžu nakupovať nonstop. Objednávať si kupujúci môžu jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka alebo objednávky zaslanej predávajúcemu elektronickou poštou.

Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní všetky povinné polia vo formulári, vyznačí, že sa oboznámil s VOP a reklamačným poriadkom predávajúceho a s týmito súhlasí. V opačnom prípade nie je možné objednávku odoslať a teda ani potvrdiť predávajúcim.

Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

Pri objednávke formou e-mailu kupujúci vypíše všetky požadované produkty vrátane ich množstva a zašle ich e-mailom predávajúcemu. Odoslaním e-mailu s objednávkou kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP, ich prílohami a reklamačným poriadkom predávajúceho a s týmito súhlasí.

Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, potrebných pre správnu fakturáciu a riadne doručenie zásielky, vyžadovaných systémom e-shopu predávajúceho, vrátane vyhlásenia o oboznámení sa s VOP, ich prílohami a reklamačným poriadkom predávajúceho. . V prípade objednávky zasielanej elektronickou poštou (emailom) musí byť jasne a nezameniteľne vypísaný názov tovaru, prípadne jeho evidenčné číslo.

Všetky v systéme zaevidované elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú pre kupujúceho záväzné. Predmetom návrhu na uzatvorenie zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

Pred konečným a záväzným odoslaním objednávky môže kupujúci celú objednávku a zadané údaje skontrolovať.

Ak s podobou objednávky kupujúci súhlasí, potvrdením objednávky bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie.

Úplná a riadne vyplnená a odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K platnému uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje odsúhlasenie- potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho formou potvrdzujúceho emailu.

Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automatický systém predávajúceho bezodkladne zašle e-mail, v ktorom kupujúcemu potvrdí zaevidovanie objednávky. Zaevidovaním objednávky nedochádza k jej potvrdeniu.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu tovaru v e-shope.

Potvrdením elektronickej objednávky predávajúcim formou potvrdzujúceho emailu dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.

Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu, pokiaľ medzitým nedošlo k jej potvrdeniu predávajúcim. Treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky, množstvo a popis objednaného tovaru či služby.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho sa rozumie umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky internetového obchodu predávajúceho. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno, okrem prípadov uvedených v čl. V týchto VOP, meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe dôvodov vyplývajúcich zo zákona.

Ak je kupujúci podnikateľom, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používa kupujúci.

3. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojedanom množstve, akosti a vyhotovení. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Vec sa považuje za odovzdanú kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca. Predávajúci vec na dodanie zabalí spôsobom obvyklým, inak potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu a rovnakým spôsobom zaobstará prepravu veci, ak sa v konkrétnom prípade kupujúci a predávajúcu osobitne nedohodnú na spôsobe balenia a prepravy veci.

Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 1.000,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci tovar odošle v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

IV. Cena tovaru
Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané s aktuálnou DPH. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravu a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho. Akciové ceny a výpredaj sú platné počas zverejnenia v ponuke alebo do vypredania zásob. Predávajúci je oprávnený poskytovať dodatočné zľavy, ktoré sú pri vybraných produktoch na internetovej stránke alebo zľavy na základe veľkoobchodnej spolupráce.

Vzhľadom na pohyb cien predávaného tovaru na trhu, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Ceny uvedené v platnej objednávke sú pre túto konkrétnu objednávku platné až do jej vybavenia. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy. Na zľavu neexistuje právny nárok.

V. Objednávanie
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci- spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
– elektronicky prostredníctvom „nákupného košíka“ na stránke e-shopu predávajúceho
– elektronicky prostredníctvom e-mailu

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy medzi predávajúcim a kupujúcim nedôjde k uzatvoreniu zmluvy. K takejto situácii dôjde najmä v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho o takejto skutočnosti informuje. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

VI. Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a) platba v hotovosti do 5.000 eur pri osobnom odbere,
b) platba vopred bankovým prevodom,
c) platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca). Cena za dobierku sa pripočíta k cene zvolenej prepravy
d) platba bankovým prevodom na základe faktúry so splatnosťou – v prípade, že kupujúci je fyzická osoba a má minimálne 3 zrealizované a uhradené nákupy v hodnote vyššej ako 300 Euro bez DPH na predávajúci sa rozhodne mu platbu prevodom umožniť. Na umožnenie takejto platby nie je právny nárok.

e) platba kartou online prostredníctvom služby TB Cardpay

f) platba kartou pri osobnom odbere,

Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Predávajúci uplatňuje pri predaji tovaru výhradu vlastníckeho práva. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné po odoslaní objednávky meniť.

Cena prepravy, ktorú si kupujúci pri objednávke vyberie, nie je súčasťou ceny tovaru.

Zmena platobných podmienok predajcom je vyhradená.

VII. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote bol predávajúcemu odoslaný list o odstúpení od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar, objednaný prostredníctvom internetu, vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je prílohou týchto VOP a predávajúci ho tiež zasiela kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky.

Odstúpenie od zmluvy a tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho.

Tovar je v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho alebo oznámiť osobne v sídle predávajúceho, prípadne aj prostredníctvom na to určeného formulára.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci- spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) predaji tovaru ktorého hygienické štandardy boli porušené priamym nosením na tele zákazníka a to napríklad spodné prádlo, vložky do topánok, ponožky, čiapky, rukavice, tričká a tak isto vyhrievané druhy tohto oblečenia.
m) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty alebo kurierom.Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok za tovar, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu zaslaný dobropis . Ak kupujúci uvedenie číslo účtu vrátanie zaplatených súm, tieto mu budú zaslané na uvedený účet. Ak kupujúci číslo účtu neuvedie bude suma pripravená na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
Kupujúci podnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, najmä z jeho § 344 a nasl. Opodstatnenosť odstúpenia a nároky z neho vyplývajúce sa posudzujú individuálne. Stav tovaru hodnotí predávajúci. Náklady na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru znáša kupujúci.

VIII. Dodacie podmienky
Miestom plnenia zmluvy – dodania tovaru – sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný prostredníctvom služieb tretích subjektov.

V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné/dopravné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky kupujúci poštovné neplatí.

Kuriérska spoločnosť zodpovedá za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Ak kupujúci nepostupuje takýmto spôsobom, nemá voči predávajúcemu právo z vád tovaru poškodeného pri doprave. Hneď ako kuriérska spoločnosť neprevzatú zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

Pokiaľ je tovar dostupný, bude zákazníkovi – kupujúcemu doručený v lehote určenej v potvrdení objednávky, inak bežne v lehote 1-5 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, ak kupujúci zvolil ako spôsob doručenia prepravu kuriérom, môže byť tovar dodaný už nasledujúci deň. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže predávajúci alebo jeho zmluvný partner požadovať predloženie dokladu totožnosti (OP alebo cestovný pas). Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa . Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar/peniaze vydať.

IX. Záručné a reklamačné podmienky
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba pri predaji kupujúcemu- spotrebiteľovi je u nového tovaru 24 mesiacov, ak osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu lehotu.

U spotrebného tovaru je kupujúci-spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov. Ak je však na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do uvedeného dátumu spotreby.

Záručná doba pri predaji kupujúcemu- podnikateľovi (kedy sa kupujúci považuje za podnikateľa, vyplýva z VOP) je 6 mesiacov, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nie je dlhšia lehota dohodnutá osobitnou dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Podrobnejšia úprava záručných podmienok je uvedená v reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto VOP.

X. Záverečné ustanovenia
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej potvrdením predávajúcim. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto VOP a ich príloh a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Od 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Cieľom tohto zákona bolo vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim pokiaľ nie je spokojný, alebo boli porušené jeho práva

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť mimosúdnou cestou a predávajúci takéto riešenie sporov uprednostňuje. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr kontaktovať predávajúceho s cieľom vzniknutú situáciu vyriešiť a až v prípade nemožnosti riešenia situácie komunikáciou medzi predávajúcim a kupujúcim pristúpiť k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.2.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Neoddeliteľnú prílohu týchto VOP tvorí i Reklamačný poriadok, Pravidlá bezpečnosť a ochrany informácií a pravidlá ochrany osobných údajov, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na kupujúcim zadanú emailovú adresu.