REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho LOVTEK s.r.o., so sídlom Slatinská 1705/248, 018 61 Beluša, IČO: 36534153, DIČ: 2020146337, IČ DPH: SK2020146337, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v odd: Sro, vo vložke: 12450/R.

Kupujúci  je povinný ešte pred objednaním tovaru sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami a oboznámenie sa s nimi je podmienkou odoslania objednávky.. Ak kupujúci odošle objednávku, má sa za to, že s textom VOP, ako aj s reklamačným poriadkom sa oboznámil a súhlasí s nimi.  Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu pri  vybavovaní reklamácie potrebnú  súčinnosť, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci požadovanú súčinnosť predávajúcemu neposkytol.

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je tento definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru u kupujúceho- podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je  kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

II. Dĺžka záruky, záručná doba

Dokladom o záruke je nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo), ktorý predávajúci vystavuje ku každému zakúpenému tovaru. Na uplatnenie reklamácie postačuje uvedený nákupný doklad. Na výslovnú žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou vo forme záručného listu, ten však nie je podmienkou uplatnenia reklamácie. Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba pri predaji kupujúcemu- spotrebiteľovi je:

  • u nového tovaru 24 mesiacov, ak osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu lehotu;

U spotrebného tovaru je kupujúci-spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov. Ak je však na tovare  uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do uvedeného dátumu spotreby.

Záručná doba pri predaji kupujúcemu- podnikateľovi (kedy sa kupujúci považuje za podnikateľa, vyplýva z VOP) je 6 mesiacov, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nie je dlhšia lehota dohodnutá osobitnou dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, s prihliadnutím na ustanovenia VOP a tohto Reklamačného poriadku, vzťahujúcich sa na spotrebiteľov.  Ak je kupujúcim podnikateľ, reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka , VOP a Reklamačného poriadku, vzťahujúcich sa na podnikateľov.

III. Záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Je v záujme kupujúceho,  aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu. Ak kupujúci nepostupuje takýmto spôsobom, nemá voči predávajúcemu právo na vrátenie tovaru poškodeného pri doprave. Hneď ako kuriérska spoločnosť neprevzatú zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

2. Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho LOVTEK s.r.o., so sídlom Slatinská 1705/248, 018 61 Beluša. Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo v  autorizovanom servisnom stredisku .

V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci uplatňovať reklamáciu priamo a len v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu.

Predávajúci akceptuje iba reklamácie toho tovaru, ktorý kupujúci zakúpil v jeho e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru – resp. jeho kópie. Kupujúci odovzdáva tovar na reklamáciu vždy čistý a riadne zabalený a bez iných závad než tých, ktoré sú dôvodom samotnej reklamácie.

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Balík by mal byť označený viditeľne ako reklamácia a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo účtu). Bez vyššie uvedeného je identifikácia pôvodu aj chyby tovaru znemožnená. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež je potrebné, aby kupujúci zvolil požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

Predávajúci poprípade autorizovaný servis vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia je písomné potvrdenie odovzdané ihneď.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. V prípade, že má reklamovaný výrobok sériové číslo, musí byť na nákupnom doklade rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

4. Výluky

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou či návodom na obsluhu.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

mechanickým poškodením tovaru,
elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
prevedením nekvalifikovaného zásahu
upravovaním tovaru zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.
Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní.

Z možnosti reklamácie je vylúčený tovar, ktorého hygienické štandardy boli porušené priamym nosením na tele zákazníka a to napríklad spodné prádlo, vložky do topánok, ponožky, čiapky, rukavice, tričká a tak isto vyhrievané druhy tohto oblečenia.  

5. Znečistený tovar

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ

A. Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky- ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na prípadnú nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

V prípade poskytnutia zľavy z kúpnej ceny nie je možné neskôr reklamovať tovar pre tú istú chybu, za ktorú už bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.. Táto lehota nie je záväzná vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a jeho vzťah s predávajúcim sa teda spravuje  Obchodným zákonníkom.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu- spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

2. Ak je kupujúcim podnikateľ

Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote určenej predávajúcim po prevzatí reklamovaného tovaru a všetkých potrebných dokladov.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 10,00 € za deň vrátane DPH.

Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

3. Spoločné ustanovenia

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej alebo zamietnutej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol.

Po vybavení reklamácie predávajúci o tomto upovedomí kupujúceho a vydá mu písomný doklad o vybavení reklamácie.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

V. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Od 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Cieľom tohto zákona bolo vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim pokiaľ nie je spokojný , alebo boli porušené jeho práva

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť mimosúdnou cestou  a predávajúci takéto riešenie sporov uprednostňuje. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr kontaktovať predávajúceho s cieľom  vzniknutú situáciu vyriešiť a až v prípade nemožnosti riešenia situácie komunikáciou medzi predávajúcim a kupujúcim pristúpiť k mimosúdnemu riešeniu sporu.

VI. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 26. 6. 2017 10.2.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ho bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho a aj na stránkach jeho internetového obchodu.