PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci – spoločnosť LOVTEK s.r.o., so sídlom Slatinská 1705/248, 018 61 Beluša, IČO: 36534153, DIČ: 2020146337, IČ DPH: SK2020146337, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, odd: Sro, vl.č.: 12450/R – prehlasuje, že všetky ním používané systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim, sú považované za prísne dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy a pre komunikáciu s kupujúcim.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lovtek.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s dodávkou tovaru či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, tel. čísla a adresy dodania). Pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky (GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. a Slovenská pošta a.s.) a spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov, pokiaľ vykonáte nákup cez cenové porovnávače ( Heueka.sk a NajNákup.sk)

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Predávajúci sa zaväzuje postupovať tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života a údajov subjektu.

Všetky osobné údaje, ktoré sú dobrovoľne poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú predávajúcim zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Osobnými údajmi sú najmä: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis. Predávajúci tiež eviduje históriu objednávok kupujúceho, ako aj ostatnej obchodnej komunikácie. Pri dodaní tovaru či pri akomkoľvek úkone, pri ktorom kupujúci od predávajúceho čokoľvek preberá, je tiež predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho preukázanie totožnosti občianskym preukazom či cestovným pasom. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. V prípade, že kupujúci svoju totožnosť nepreukáže, je predávajúci oprávnený odmietnuť vydanie tovaru či inej veci.

Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a ich spracovávaním vo všetkých svojich informačných systémoch kupujúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú, najneskôr však do odvolania súhlasu kupujúcim. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci sa súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Naše webové stránky používajú súbory cookies za účelom správnej funkčnosti a analýzy návštevnosti. Takisto na našom serveri ukladáme Vašu IP adresu za účelom bezpečnosti našich stránok.

Aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod spracúvame vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

Aké máte práva?
a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
odvoláte svoj súhlas;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť emailom na info@lovtek.sk

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.