Autorské práva

Celý obsah stránky a jej grafické vyhotovenie, najmä, ale nie len obchodné podmienky, databázy, obrázky, videá, vizuál, texty, popisy, ochranné známky, značky, logá a softvér, je chránený autorským právom spoločnosti LOVTEK s.r.o.. Užívatelia nesmú bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti LOVTEK, s.r.o.,či už elektronicky, mechanicky, fotograficky, či iným spôsobom reprodukovať, meniť, kopírovať, distribuovať, uchovávať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela, odstraňovať či pozmeňovať symboly označujúce ochranu autorských práv alebo používať akýkoľvek obsah Stránky alebo na obsah stránky odkazovať na komerčné alebo verejné účely. Na poskytnutie súhlasu nie je právny nárok. V prípade poskytnutia súhlasu na konkrétny spôsob použitia časti obsahu stránky je osoba, ktorej bolo takéto použitie povolené, uviesť „Zdroj: LOVTEK s.r.o. – www.lovtek.sk“. Vlastnícke nároky k obsahu stránky na žiadneho používateľa tejto stránky jej použitím ani inak neprechádzajú a zostávajú spoločnosti LOVTEK s.r.o. alebo tretej strany, ktorá je vlastníkom materiálov zverejnených na týchto stránkach.

Akákoľvek neoprávnené použitie obsahu stránky alebo jeho častí bude predmetom šetrenia a v prípade porušenia autorských práv, priemyselných práv či iných práv spoločnosti LOVTEK, s.r.o. podnikne spoločnosť LOVTEK s.r.o., potrebné právne kroky v zmysle príslušných ustanovení platných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Autorského zákona. Tieto právne kroky zahrňujú najmä možnosť domáhať sa určenia autorstva, zákazu ohrozenia práv, zákazu neoprávneného zásahu do práv, odstránenia následkov zásahu, náhrady škody a nemajetkovej ujmy a vydania bezdôvodného obohatenia. Zásah do autorských či priemyselných práv môže za určitých podmienok napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu.

Obsah týchto stránok bol starostlivo vytvorený. Avšak spoločnosť LOVTEK s.r.o. neručí za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo použiteľnosť uvedených informácií.

Spoločnosť LOVTEK s.r.o. neručí za škody alebo následky, ktoré vzniknú z prístupu na stránky spoločnosti LOVTEK s.r.o. alebo z ich použitia (resp. z nemožnosti prístupu alebo použitia).

Táto stránka môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú prevádzkované alebo kontrolované spoločnosťou LOVTEK s.r.o.. Aktivovanie týchto odkazov je na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť LOVTEK s.r.o. nepreberá zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok tretích strán.

Ochranné známky a logá („Značky“) zobrazené na Stránke sú vlastníctvom spoločnosti LOVTEK s.r.o. a tretích strán. Je zakázané používať akékoľvek Značky bez písomného súhlasu spoločnosti LOVTEK s.r.o.a takej tretej strany, ktorá vlastní tieto Značky.