Lovtek aktivity

Pri podpore rôznych aktivít sa vždy snažíme pomáhame dlhodobo a cielene. Preto majú projekty, ktoré podporujeme za sebou aj reálne výsledky. Toto všetko vychádza hlavne z našej firemnej ideológie a posolstva, ktoré máme aj v našom samotnom motte: „Lovtek …osobný poradca poľovníka“. Sme poradcami pre tých, ktorí to potrebujú, pre poľovníkov ale aj pre milovníkov prírody. Snažíme sa prinášať našim priateľom, poľovníkom a zákazníkom pridanú hodnotu vo forme poradenstva, cenných rád od odborníkov na konkrétnu problematiku v poľovníctve a taktiež publikujeme rôzne odborné články a edukačné videá. Taktiež podporujeme rôzne edukačné projekty a taktiež projekty zamerané na ochranu prírody, živočíchov, životného prostredia a tvorbu biodiverzity.

Stanovujeme si jasné ciele, vďaka ktorým môžeme spolu s vami pomáhať.

Tvorba biodiverzity

Naša spoločnosť už niekoľko rokov úspešne spolupracuje s OZ ZELEŇ. Toto združenie sa venuje okrem iných tém aj téme zvyšovania biodiverzity malej zveri na Slovensku. Preto sa snažíme spoločne pomáhať organizáciám a poľovným združeniam, ktoré sa aktívne zapájajú do krajinotvorby pri vytváraní vhodnej biodiverzity pre drobnú zver. Spájame spoločne sily,  aktívne podporuje a realizujeme potrebné kroky pre výsev políčok. Poľnohospodárske monokultúry nielen poškodzujú pôdu a rastliny, ale tiež berú zvieratám cennú a kvalitnú potravu. Na rozdiel od toho, divoké polia,  kvetinové pásy a biopásy ponúkajú množstvo rastlín, ktoré priťahujú veľa druhov živočíchov, včiel, hmyzu a opeľovačov. Takýmto spôsobom sa snažíme vytvárať cenné biotopy pre pôvodnú faunu.

Projekt „ Živá Lúka“

Projekt „Živá lúka“ má za cieľ monitorovať straty voľne žijúcej zveri, najmä mláďat srnčej zveri, zajacov a bažantej zveri počas jarných mesiacov apríl – jún, kedy prebiehajú kosenia lúk a trvalých trávnatých porastov. Tento projekt združuje dobrovoľníkov a prostredníctvom aplikácie sa dostávajú notifikácie o plánovaných preventívnych akciách a pomôcť pri vyháňaní zveri pred kosbou. Sami sa aktívne podieľame na týchto dobrovoľníckych aktivitách a záchrane mláďat

Výsadba stromov pre životné prostredie

Výskumy poukazujú, že zalesňovanie je najväčšia prirodzená možnosť ochrany klímy, ktorú máme k dispozícii. Lesy poskytujú biotopy pre mnohé živočíšne a rastlinné druhy. Sú preto nevyhnutné pre ďalší naliehavý problém našej doby: zachovanie biologickej diverzity. Lesy zlepšujú odolnosť ekosystémov, korene chránia pôdu pred eróziou a priľahlé oblasti pred vetrom a mrazom. Preto sa snažíme každý rok spolupracovať s miestnymi urbariátmi, pozemkovými spoločenstvami a poľovnými združeniami. Aktívne sa podieľame na výsadbe mladých sadeníc stromčekov priamo v teréne, kde sa naši zamestnanci usilovne pracujú na organizovaných brigádach.

Naša spolupráca s Technickou Univerzitou vo Zvolene

Dňa 6. októbra 2022 sme navštívili Technickú univerzitu vo Zvolene. Za účasti dekana Lesníckej fakulty prof. Ing. Mareka Fabriku, PhD. a prodekana doc. Daniela Halaja, PhD. sme odovzdali študentom sponzorský dar vo forme vábničiek. Tieto vábničky budú pomáhať študentom pri ich vzdelávaní a budú slúžiť ako edukačné pomôcky na kurze vábenia zveri. Ako vznikla táto myšlienka? Vznikla spontánne pri rozhovoroch s reprezentantmi na vábničiarskych súťažiach a so samotnými študentami na univerzite.

Problematike vábenia zveri sa venujeme už dlhé roky spolu s Ing. Alojzom Kaššákom, s ktorým publikujeme rôzne náučne videá pre širokú verejnosť. Tieto materiály jednak pomáhajú študentom a začiatočníkom vo vábení a napomáhajú sa zorientovať v danej problematike, na druhej strane sa snažíme aj zatraktívniť záujem skúsených poľovníkov o toto odvetvie poľovníctva. Takýmto spôsobom sa snažíme dostať do povedomia vábenie zveri na Slovensku. Spolupracujeme s tými najlepšími z najlepších v danom obore.

Práca s mládežou

Práca s deťmi a mládežou je veľmi dôležitá a preto sa snažíme aktívne podieľať na edukačných činnostiach a s taktiež spolupracovať s KLUBOM SLOVENSKÝ POĽOVNÍČOK. Deti sú naša budúcnosť a je len v našom spoločenskom záujme upozorňovať na ochranu životného prostredia, hovoriť o krajine a živočíchoch, ktoré sa v nej nachádzajú. Taktiež je potrebné poukazovať na zmysel poľovníctva, jeho úlohách a prínose pre spoločnosť. Pre deti sú pripravované prednášky na ktoré nadväzuje hravý a interaktívny program, kde si deti vyskúšajú svoje poznatky o lesnej zveri, stromoch a prostredí. Tieto prednášky sa konajú v materských, základných ale i špeciálnych školách pre postihnutých žiakov. Vidieť radosť a nadšenie detí z prednášok nás veľmi povzbudzuje do ďalších takýchto aktivít!

Vábenie je umenie, ktoré treba rozvíjať…

Sami sa nielen aktívne podieľame na vývoji vlastných jedinečných vábničiek na vábenie zveri, ale disponujeme aj najväčším výberom vábničiek na Slovensku. Taktiež podporujeme rôzne vábničiarske súťaže na regionálnej, celoslovenskej aj na medzinárodnej úrovni. Takto sa snažíme mladých poľovníkov motivovať a dostať do popredia ich záujmu práve vábenie zveri. Na tomto pevnom základe vznikol náš projekt: Lovtek – škola vábenia s Ing. Alojzom Kaššákom. Tu sa snažíme poukázať na základy vábenia a správne používanie rôznych vábničiek.

O toto umenie je veľký záujem medzi širokou poľovníckou aj nepoľovníckou verejnosťou. Naším cieľom a poslaním je šírenie dobrého vábničiarskeho mena a taktiež chceme šíriť pozitívnu osvetu medzi širokou verejnosťou. Sme veľmi radi, že môžeme aj takýmto spôsobom podporovať mladých študentov a našu budúcu generáciu poľovníkov. Dúfame, že tieto pomôcky študentom pomôžu pri výučbe a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podpora vydania kuchárskej knihy

Sme veľmi hrdí, že sme sa aj my mohli podieľať na vydaní jedinečnej knihy : Svetová poľovnícka kuchárska kniha CIC . Tá bola slávnostne uvedená v deň otvorenia CVPP 2022 v Nitre. Knihu privítali J.E. Ivan Gašparoviť, prezident SR a Tamás Marghescu, generálny riaditeľ Kancelárie CIC. Kniha obsahuje 207 receptov zo 68 krajín a regiónov piatich kontinentov. Autorkou tejto jedinečnej knihy na trhu je doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Podpora kynológie

Naši zamestnanci sú sami veľký kynológovia a dobre vieme, že dobrý pes je neoddeliteľnou súčasťou správneho poľovníka. Aktívne sa podieľame na podpore rôznych kynologických klubov a súťaží na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. V spolupráci s odborníkmi pripravujeme rôzne náučné kynologické videá pre začiatočníkov. Podrobne sa venujeme jednotlivým výcvikom a povelom potrebných pre poľovnícku upotrebiteľnosť. Aj takýmto spôsobom sa snažíme podporovať mladých kynológov. Na tomto základe vznikol projekt Lovtek – škola kynológie.

Podpora športovej streľby

Strelectvo je účelovou činnosťou Slovenského poľovníckeho zväzu. Snažíme sa podporovať rôzne súťaže a podujatia streleckého charakteru na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Podporujeme rôzne strelecké podujatia M-800, G-200, M-400, OS-40 a iné. Naším hlavným cieľom je, aby sme si zachovali aj záujem o tieto disciplíny a zatraktívnili ich pre nových a mladých strelcov. V spolupráci s odborníkmi do budúcnosti pripravujeme rôzne náučné videá o základoch a bezpečnosti streľby. Na tomto základe vznikol projekt Lovtek – škola strelectva.