Eko-schéma SPP 2023-27… bude to nádej pre malú zver?

Eko-schéma SPP 2023-27... bude to nádej pre malú zver?

Na Slovensku je veľká priemerná rozloha lánov, pričom obzvlášť vysoké hodnoty dosahujú priemerné rozlohy lánov v Trnavskom a Nitrianskom kraji, teda v regiónoch s nízkym zastúpením TTP a z poľovníckeho hľadiska s najvyšším predpokladaným výskytom malej zveri. Zabezpečenie primeranej rozlohy polí a vytvorenie neproduktívnych plôch a prvkov je jedným zo základných odporúčaní pre zvýšenie ochranu biodiverzity drobných živočíchov, vtáctva alebo hmyzu. Práve v regiónoch s prevažujúcou ornou pôdou v dôsledku zmien jej využívania vyhynulo či vymizlo alebo sa dostalo na okraj vyhynutia na Slovensku v posledných desaťročiach najviac vtáčích druhov, pričom tento negatívny vývoj sa nevyhol ani chráneným vtáčím územiam (CHVÚ).

Vzhľadom na potrebu pokryť podstatnú časť poľnohospodárskej plochy záväzkami v oblasti klímy a životného prostredia a docieliť tak vyšší celkový dopad sa od roku 2023 zavádza na Slovensku eko-schéma na celofarmovom princípe. Jej podpora smeruje k vykonávaniu činností, ktoré prispejú k plneniu environmentálnych cieľov v závislosti od typu poľnohospodárskej plochy, ktorú poľnohospodári obhospodarujú. Postupy zahrnuté do celofarmovej eko-schémy boli zvolené s ohľadom na ich prínos k jednotlivým environmentálnym a klimatickým cieľom, ako aj na ich jednoduchosť, realizovateľnosť a súvisiace odhadované zapojenie poľnohospodárov. Zahrnuté postupy by mali predstavovať vyvážený pomer medzi agrotechnickými, ekonomickými a environmentálnymi aspektmi hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku.

Eko-schémy sú novým prvkom v SPP EÚ (Spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej Únie). S cieľom maximalizácie zapojenia do dobrovoľnej schémy zo strany farmárov ako aj s cieľom zvýšenia biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov a reakcie na klimatickú zmenu sa Slovensko rozhodlo pre celofarmovú eko-schému s rozpočtom 513 mil. EUR. Navrhovaná celofarmová eko-schéma zvýši náklady farmárov, čo bude kompenzované jednotnou hektárovou platbou mimo chránených území (cca. 59 EUR/ha) a vzhľadom na prísnejšie podmienky v definovaných oblastiach chránených území zvýšenou sadzbou (cca. 92 EUR/ha).

Maximálna výmera parcely

Jedným z najdôležitejších opatrení v eko-schémach z pohľadu aj poľovníkov je maximálna výmera parcely. Súvislá plocha ornej pôdy obhospodarovaná jedným žiadateľom v jednom diele pôdneho bloku (parcela jedného žiadateľa bez ohľadu na počet pestovaných plodín) presahujúca 50 ha mimo CHÚ/20 ha v CHÚ sa rozčlení biopásom v minimálnej šírke 12 m (so stanovenou toleranciou pri minimálnej šírke) tak, aby rozčlenené plochy ornej pôdy nepresahovali výmeru 50 ha mimo CHÚ/20 ha v CHÚ. Zakladať biopás sa odporúča po vrstevnici, aby sa podchytila aj jeho vodo-erózna funkcia.

Výmera biopásu musí dosahovať minimálne stanovené % z členenej ornej pôdy (so stanovenou toleranciou z výmery biopásu). Biopás musí byť založený do 30. apríla a môže byť tvorený ďatelino-trávnymi alebo trávovito-bylinnými miešankami (alebo čiastočne zmesami pre opeľovače)

Jeho kosba je minimálne 1x a maximálne 2x ročne, pričom prvá kosba plochy biopásu za účelom údržby sa realizuje v termíne najskôr od 23.6. Druhú kosbu je možné realizovať najskôr dva mesiace po prvej kosbe (s výnimkou plôch osiatych zmesami pre opeľovače). Na ploche biopásu zákaz použitia POR a priemyselných hnojív. Biopás je možné ponechať na ploche aj viac rokov po sebe, pričom plocha zostáva ornou pôdou.

Na trhu je niekoľko možností, avšak spoločnosť LOVTEK vám prináša široké portfólio zmesí na tvorbu biopásov a miešaniek vhodných pre voľne žijúcu zver. Zmesi sú určené pre našu geografickú polohu do nížinatých  a horských oblastí. Osivá sú prispôsobené k potrebám výsevu kvalitných biopásov  . V prípade akýkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0915 102 107 alebo si pozrite ponuku na WWW.LOVTEK.SK

RNDr. Peter Kaššák PhD.

OZ Zeleň

LOVTEK