Poľovnícka krajinotvorba s kvalitným osevným plánom

Často skloňované slovo biodiverzita označuje rozmanitosť životných podmienok pre voľne žijúce druhy živočíchov, poskytujúce vhodné krytové, pobytové ale aj potravinové možnosti. V intenzívne obhospodarovanej nížinnej krajine Slovenska chýbajú takmer všetky vymenované zložky prostredia.

Nedostatok krytu

Je citeľný počas jesenných, zimných a skorých jarných mesiacov, kedy je väčšina polí obrobená po zbere úrody a čaká na opätovné zasiatie, alebo poskytuje len nízke ozimné plodiny, ktoré neposkytujú dostatočné útočisko zveri. Vyšší kryt absentuje v krajine, nakoľko remízky a medze padli za obeť intenzifikácii poľnohospodárskej výroby už v dobách komunizmu a zcelovania parciel. Poľnohospodárskych plodín počas pestovateľskej sezóny

Premenlivá až takmer monokultúrna ponuka poľnohospodárskych plodín počas pestovateľskej sezóny poskytuje slabú potravinovú ponuku malej zveri. Nadôvažok, aplikácia chemických prípravkov eliminuje podrast iných bylín ako je hlavná pestovaná plodina a taktiež sa eliminuje živočíšna zložka (hmyz) v prostredí.

V oblastiach s vyššou nadmorskou výškou, v takzvaných podhorských oblastiach, zase dochádza k problému migrácie zveri na poľnohospodársky obrábané parcely a k požieraniu rastúcich plodín. Najčastejšie sa tak deje v jarných mesiacoch, kedy lesy neposkytujú dostatok trávy a plodov pre (zväčša) raticovú zver. A neskôr počas roka zver naučená na hojnosť polí vyhľadáva tieto a spôsobuje škody na plodinách.

Ako však takýmto stavom predchádzať?

Poľovníci, ako jediná organizovaná a aktívna zložka obyvateľov Slovenska, ktorá manažuje krajinu určitým spôsobom (starostlivosťou o zver) má šancu zmierniť spomínané následky nízkej biodiverzity krajiny. A to tým, že sa bude aktívne podieľať na jej zvyšovaní, či už na vlastnej pôde, alebo na prenajatej pôde, prípadne po dohode s poľnohospodármi.

V lesných podhorských oblastiach je potreba vytvárať políčka pre zver, ktoré budú akousi nárazníkovou zónou zabezpečujúcou, že raticová zver nepôjde priamočiaro do polí s kultúrnymi poľnohospodárskymi plodinami. Tieto je potreba zasiať na jeseň, aby poskytli potravu počas zimy, prípadne kombinovať jesenný osev so skorým jarným osevom tak, aby bola potravinová ponuka kontinuálna. Taktiež by sa mala osievať taká zmes, ktorá je pre danú zver v oblasti zaujímavá, a nekoliduje s pestovanými poľnohospodárskymi plodinami resp. nie je identická, aby sa zver nenaučila na jej konzumáciu, a neprejde z políčka priamo do polí.

Osivá a miešanky pre zver

V nížinách je niekoľko spôsobov, ako pomôcť zvyšovať biodiverzitu. A to cestou podsevu medziplodín pod vysoké plodiny (ako kukurica a slnečnica), kde sa tvorba podrastu prejaví jednak počas života dominantnej plodiny ako podrast, a po jej zbere ako tzv. ozeleňujúci prvok strniska.

Taktiež veľmi vhodné sú strniskové miešanky, vysiate po zbere obilovín, ktoré zabezpečia rýchle zazelenanie sa holých strnísk v letných mesiacoch a pomôžu predísť požatevnému šoku mnohým živočíchom, ktoré rozsiahle obilné lány obývajú. 

Aj jesenný tzv. greening a osievanie parciel zmeskami plodín, ktoré viažu dusík, a na jar sa zaorú ako zelené hnojivo do pôdy, je spôsob akým poskytnúť zveri potravinovú základňu a variabilitu popri oziminách a repkách. Zároveň tento spôsob diverzifikuje koncentráciu zveri na poliach a nedochádza k monodiéte a následným zažívacím problémom.

Ako ďalšia možnosť je

Obsievanie biopásov zo zmesí ďatelovín, bylín a tráv, ktoré poskytujú vysokú variabilitu potravy a krytu pre všetky druhy zveri a zároveň sú odvádzacím prvkom od parciel s hlavnou plodinou nachádzajúcou sa v susedstve. 

Tu sa naskytá po dohode s poľnohospodármi využiť dotačné tituly MPRV SR na multifunkčné okraje polí alebo biopásy, alebo hospodáriť v réžii PZ na pôde členov. Je čas zamyslieť sa, čo chce každé poľovnícke združenie dosiahnuť v starostlivosti a menežmente zveri, a prípadne zobrať aj do svojich rúk obhospodarovanie vlastnej pôdy.

Ponuka osevných možností je veľmi široká. V zahraničí je takéto poľovnícke obhospodarovanie pôdy bežnou praxou, a preto niet divu, že zo západnej Európy preniká aj na naše trhy ponuka kvalitných a veľmi dobre zladených zmesí pre jednotlivé prostredia, nadmorské výšky, druhy zveri, ktorá v krajine žije a účel, ktorý má daná osevná zmes poskytovať. Či už sa jedná o porast, ktorý má zadržať a na seba naviazať diviakov či inú raticovú zver, alebo porast rastlín, ktorý má poskytnúť potravu a kryt malej zveri.

Na trhu je niekoľko možností, avšak spoločnosť LOVTEK vám ako jediný a výhradný zástupca firmy Bruno Nebelung GmbH pre Slovenskú republiku prináša široké portfólio zmesí a miešaniek vhodných pre voľne žijúcu zver. Viac informácií nájdete na WWW.LOVTEK.SK, na tel. čísle 0915 102 107 alebo na stránke OZ ZELEŇ (www.ozzelen.sk).

Za najlepšie ceny všetky výrobky značky BRUNO NEBELUNG.

LOVTEK